บริษัทเวอร์ชวลคอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นนิติบุคคล
ประเภทบริษัทจำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2004 เชี่ยวชาญ
ในงาน  วิศวกรรมการผลิต  และ  วิศวกรรมบริการ
สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม และงานโครงสร้างเหล็ก
บริษัทประกอบธุรกิจประเภท  ผลิต  ติดตั้งเครื่องจักรทั้งระบบ  ซ่อมแซม & ปรับปรุง ชิ้นส่วน อะไหล่เครื่องจักรกล งานระบบท่อทุกประเภท งานระบบไฟฟ้า ในอุตสาหกรรมการผลิต
รวมถึง งานโครงสร้าง และถัง ทุกประเภท ฯลฯ
powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE